Bewegen als levensstijl

Door op jonge leeftijd al te investeren in bewegen, leg je de basis voor een lang en actief leven. Kinderen ervaren zo van jongs af aan dat bewegen leuk is. Het is daarom belangrijk dat jonge kinderen veel bewegen.

Door veel en gevarieerd te bewegen leren kinderen hoe ze hun lichaam moeten gebruiken en ontwikkelen ze de belangrijkste spiergroepen die ze op latere leeftijd nodig hebben voor een sportieve levensstijl.

Al op vierjarige leeftijd is er een duidelijke relatie te zien tussen fundamentele motorische vaardigheden en beweeggedrag. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn, bewegen minder en beleven minder plezier in sport- en beweegactiviteiten.

Goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn nodig voor deelname aan sport- en spelactiviteiten in de kinderjaren én op latere leeftijd.

Bewegen heeft daarnaast ook een positieve effect op slaap, zelfvertrouwen, eigenwaarde en omgaan met prikkels en stress. Dit betekent dat kinderen die veel bewegen een verhoogd gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde hebben.

Ook is het waarschijnlijk dat kinderen die meer bewegen beter in staat zijn zelf problemen op te lossen en andere mensen te ondersteunen bij het oplossen van uitdagingen.

Dit betekent dat kinderen die meer bewegen zelf gerichter en sneller beslissingen maken.

Daarnaast kan beweging leiden tot verbetering van diverse gedragseigenschappen zoals moed, respect en verantwoordelijkheid.

Daarom is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd gezonde bewegingspatronen ontwikkelen, zodat ze een hogere kans hebben op een goede gezondheid, ook gedurende de rest van hun leven. 

Peuter- en kleutergym Nijmegen Lent De Stelt Weezenhof 't Hert Peutergym

De ontwikkeling

Door spelenderwijs te bewegen, te proberen, te ontdekken en eindeloos te herhalen ontwikkelt jouw kind nieuwe vaardigheden waardoor het zelfvertrouwen weer toeneemt.

Het kind ontwikkelt motorische vaardigheden zoals rennen, springen, gooien, vangen, rollen, dansen, glijden, klimmen en klauteren. Door op verschillende hoogtes te spelen, ontwikkelt jouw kind ook ruimtelijk inzicht, het vermogen om hoogtes en dieptes in te schatten en daardoor ook het zelfvertrouwen.

Door te bewegen ontwikkelt jouw kind zich niet alleen op motorisch vlak, maar wordt ook de ontwikkeling van de hersenen gestimuleerd, wat bijdraagt aan concentratie, leervermogen, geheugen, creativiteit en probleemoplossend denken. Tijdens de lessen leren kinderen nieuwe woorden en begrippen als ”boven”, ”onder”, ”achter”, ”voor”, ”links” en ”rechts”. Jonge kinderen die meer bewegen hebben een grotere kans op een hogere cognitieve ontwikkeling. 

Daarnaast draagt bewegen ook bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Hierbij leren kinderen bijvoorbeeld op hun beurt te wachten en om te gaan met andere kinderen en hun gevoelens. Er zijn bepaalde regels waaraan ze zich moeten houden, waardoor ze leren wat wel en niet kan. Ook leren ze omgaan met conflicten en ontwikkelen ze impulscontrole.

De lessen

Tijdens de lessen staat plezier altijd bovenaan!

Wij hanteren tijdens de lessen altijd een vaste structuur. Zo beginnen we altijd in een kringetje en verwelkomen we iedereen. Tijdens het verwelkomen leggen we de nadruk op taal en interactie.

Vervolgens bieden we op een laagdrempelige manier een dansje
of een spelletje aan op muziek. Hierin worden de kinderen uitgedaagd tot verschillende bewegingsvormen.

Daarna is het tijd om ‘voetjes’ te gaan zoeken! Inmiddels een welbekend begrip.

Driekwart van de zaal is iedere les ingericht met
verschillende parcours en oefenvormen met veelal grote materialen. De kinderen hebben de keuzevrijheid om zelf te bepalen welke parcours en oefenvormen ze willen doen, hoe vaak en op welke manier. Iedere week hebben we een ander thema, zoals klimmen, springen, rollen, zwaaien en balanceren, waar de parcours en oefenvormen op aansluiten. Hierdoor worden de kinderen iedere week opnieuw uitgedaagd tot het beoefenen van nieuwe en soms complexe bewegingsvormen en situaties. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een ouder, om zo een veilige situatie voor het kind te creëren.

Hierna is het tijd om nog een spelletje of dansje op muziek te doen. Hierin kunnen de kinderen zich nog even uitleven en flink wat energie kwijtraken.

Als laatste eindigen wij altijd in een kringetje en zingen
we met z’n allen het eindlied. Dit is ook weer een stukje herkenning voor de kinderen en zo weten ze dat de les voorbij is. Daarna krijgt de docent van iedereen nog een high five en is het tijd om naar huis te gaan.

Samen met je kind

Als ouder zijnde begeleid je het kind tijdens de lessen. Door jouw aanwezigheid voelt het kind zich veilig. Als ouder heb je dan ook een belangrijke taak tijdens de lessen, namelijk: het goede voorbeeld geven, het kind aanmoedigen en ondersteunen waar nodig. Maar ook door samen met de dansjes en spelletjes mee te doen. Maar misschien nog wel het belangrijkste is om de kinderen de ruimte te geven om zelf nieuwe situaties te ontdekken.

Het kind moet zich altijd op een veilige manier en op zijn of haar eigen niveau en tempo kunnen blijven ontwikkelen.  

Wanneer ouders samen met hun kind spelen, heeft dit een positief

effect op de band tussen ouder en kind. Ook ervaart het kind
hierdoor meer plezier en geluk. Wie wilt dat nou niet!

Peuter- en kleutergym Nijmegen Lent De Stelt Weezenhof 't Hert Ouder en Kind